List of sponsors and children under sponsorship – All Categories

Sl. No SPONSOR’S NAME CHILD’S NAME / Date of Birth TYPE OF SPONSORSHIP SPONSORSHIP YEAR Renewal REHAB. PROGRAM
1 Aarthi Sankaran Muthukumar. M Endowment (Amudhasurabhi) Dec 2012 Special Ed. & Rehab
2 Aarthi Sankaran Karthika.G Endowment (Amudhasurabhi) June 2015 Residential Rehab
3 Aarthi Sankaran & Satish Artham Thangaraj S Endowment (Amudhasurabi) Dec 2016 Residential Rehab
4 Amar Amarnath Aljasia Endowment Mar-16 Early Intervention
5 Amar Amarnath Kala Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
6 Amar Amarnath Jasper Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
7 Amar Amarnath Divya Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
8 Amar Amarnath Sathiyamoorthi Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
9 Amar Amarnath Vignesh Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
10 Ananth Padmanabhan Mohamed Anushu. K Endowment (Srividya) 2010 Residential Rehab
11 Angelika Sellick Sri Nithi. R Endowment (Srividya) Dec 2013 Residential Rehab
12 Anilkumar & Shanthi Menon Isaivani M Endowment June 2017 Early Intervention
13 AnilKumar & Shanti Menon Esakki Appan. V Endowment (Amudhasurabhi, Srividya & Dhanvanthri) Dec 2013 Residential Rehab
14 Anilkumar and Shanthi Menon Ramalakshmi G Endowment Jun-13 Early Intervention
15 Anilkumar and Shanthi Menon Vignesh. P Endowment (Amudasurabhi & Dhanvanthri) 2010, 2011 Special Ed. & Rehab
16 Anilkumar and Shanthi Menon Indhumathi. A Endowment (Dhanvanthri) June 2011 Special Ed. & Rehab
17 Anilkumar and Shanthi Menon Indhurani P Endowment May-14 Early Intervention
18 Anilkumar and Shanthi Menon Keerthana. K Endowment (Srividya) May 2012 Special Ed. & Rehab
19 Anilkumar and Shanthi Menon Sundar. S Endowment (Dhanvanthiri) May 2012 Special Ed. & Rehab
20 Anilkumar and Shanthi Menon Kavi Selvam S Endowment Jun-13 Early Intervention
21 Anilkumar and Shanthi Menon Suji J Endowment May-14 Early Intervention
22 Anilkumar and Shanthi Menon Iyappan Endowment July 2014 (Initial Nov 2013) Early Intervention
23 Anilkumar and Shanthi Menon Ilakya E Endowment Oct-14 Early Intervention
24 Anilkumar and Shanthi Menon Arun Saravanan Endowment Oct-14 Early Intervention
25 Anilkumar and Shanthi Menon Mariselvi K Endowment Jun-15 Early Intervention
26 Anilkumar and Shanthi Menon Sakthibala Endowment Jun-15 Early Intervention
27 Anilkumar and Shanthi Menon Sivakumar Endowment Jun-16 Early Intervention
28 Anilkumar and Shanthi Menon Ananth Endownment June 2016 Early Intervention
29 Anilkumar and Shanthi Menon Padaiveetammal Endowment Jun-16 Early Intervention
30 Anilkumar and Shanthi Menon Gayathri Devi Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
31 Anilkumar and Shanthi Menon Subhashini.M Endowment (Amudhasurabhi) Mar 2017 Special Ed. & Rehab
32 Anjeeta Raghuraman Sowbiya Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
33 Anusha Raghuraman Anitha S Endowment (Srividya) Nov 2015 Special Ed. & Rehab
34 Anusowmya Ganapathy Baby Salini Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
35 Aravindhan V. Mukundan Sushanth Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to March 2018 Early Intervention
36 Arun & Neelam Kapoor Srikanth.C.J Endowment
(Srividya)
Nov 2015 (2007) Special Ed. & Rehab
37 Arun Kapoor Deepak Endowment Oct 2016 Early Intervention
38 Arun Luthra Madevi Vetri M Endowment Nov 2016 Early Intervention
39 Ashish Kumar Mohamed Aslam M Yearly Sponsorship Nov 2014 Renewed to Nov 2015 Special Ed. & Rehab
40 Axis Pharmacy Esakkimuthu.P Endowment (Dhanvanthri) Sep 2016 (Dec 2012) Special Ed. & Rehab
41 Bhanvana & Mahendra Shah Vignesh Endowment (Srividya) 2010 Special Ed. & Rehab
42 Bharati Mohan Kalaivani. M Yearly Sponsorship May 2014 Renewed to May 2017 Residential Rehab
43 Cadambi & Kalpana Sriram Gokul.K Endowment (Amudhasurabhi & Dhanvanthri) Oct. 2010, March 2011 Special Ed. & Rehab
44 Cadambi Rangarajan Agastin Endowment (Dhanvanthri, Srividya) Jan 2016 Special Ed. & Rehab
45 Cadambi Rangarajan Sathish Muthukumar Endowment (Dhanvanthri, Srividya) Jan 2016 Special Ed. & Rehab
46 Cadambi Sriram Suganthi.A Endowment (Srividya) Dec 2012 Special Ed. & Rehab
47 Chandra Subramanian Pugazhenthi M Yearly Sponsorship Nov 2014 Renewed to Nov 2017 Special Ed. & Rehab
48 Chandramouli Ganesan Ranjana Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
49 Chandrika & Shantaram Viswa K Endowment (Srividya) Nov 2015(2000) Special Ed. & Rehab
50 Charlotte A Cronin Aravind A Yearly Sponsorship Dec 2015 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
51 Chitra and Kunal Shah Vethika S Endowment Sep-14 Early Intervention
52 Chitra Viswanathan Keshia Slecar Yearly Sponsorship Sep 2016 (Dec 2013) Renewed to Dec 2014 Special Ed. & Rehab
53 Dinesh & Kavitha Krishna Gokul. K Endowment (Srividya) 2010 Special Ed. & Rehab
54 Dinesh and Kavitha Krishna Yathinesh Rahuram R Endowment Nov-13 Early Intervention
55 Dinesh and Kavitha Krishna Raja Manikam M Endowment Nov-13 Early Intervention
56 Dinesh and Kavitha Krishna Pattammal Endowment Oct 2014 Early Intervention
57 Dinesh and Kavitha Krishna Sumanitha Endowment Oct-14 Early Intervention
58 Dinesh and Kavitha Krishna Baranisakthi Endowment Oct 2016 Early Intervention
59 Dr. & Mrs. Valliappan Keerthana. K Endowment (Dhanvanthri) Sep. 2012 Special Ed. & Rehab
60 Dr. C. Narayanan Mano Balan S Yearly Sponsorship April 2017 Renewed to April 2018 Early Intervention
61 Dr. Prema & Dr. Shankar Vaidyanathan Madhu Sudhakar M Endowment Oct-14 Early Intervention
62 Dr. Shankar Vaidynanathan Karthika.G Endowment (Dhanvanthri) June 2015 Residential Rehab
63 Ezhil Baskaran and Arvind Ananthanarayanan Srihariachuthan V Yearly Sponsorship Sep-14 Renewed to Sep 2017 Early Intervention
64 Friends & Families of Meena B. Srinivasan Pounprasad Endowment July 2016 Early Intervention
65 Friends & Family in Memory of T N Krishnamurthy Pravin Endowment July 2016 Early Intervention
66 Friends & Family in memory of TN Krishnamurthy Vetrivel Endowment June 2016 Early Intervention
67 Gabrielle Loren Mohana Priya. R Endowment (Srividya) Feb. 2012 Residential Rehab
68 Gayatri and Sundar Moorthy Anushya. S Endowment Oct-14 Early Intervention
69 Geethapriya Balakrishnan Deebika J Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to March 2018 Early Intervention
70 Girijs & V.S. Ananthanarayanan, Pravin kumar.A Endowment (Srividya) Sep 2015 Special Ed. & Rehab
71 Gita Sankaran Karthika.G Endowment (Srividya) June 2015 Residential Rehab
72 Gita Sankaran Harish Madavan Endowment (Amudhasurabi) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
73 Gwen and Shyam Shankar Joshuva M Endowment Dec-13 Early Intervention
74 HCI Esakkimuthu.P Endowment (Srividya) Sep 2016 (Dec 2012) Special Ed. & Rehab
75 Jaikumar Chinnakonda Sivajothi Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to Feb 2018 Special Ed. & Rehab
76 Jaikumar Chinnakonda Liyandar Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to Feb 2018 Special Ed. & Rehab
77 Janani Subramanian Marish S Endowment Oct-13 Early Intervention
78 Jayakumar Srinivasan Sanshika Mathi T Endowment Nov 2016 Early Intervention
79 Jayashree Subramonia Petchikumar. S Endowment (Srividya, Dhanvanthri) Dec 2012 Special Ed. & Rehab
80 Jeevakantha Selvanandan Kaleeswaran R Endowmet Nov 2016 Early Intervention
81 Jim Simpson Veldurai Yearly Sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
82 Kalavathi Sarma Sri Devi. R Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Mar 2018 Residential Rehab
83 Kalpana & Cadambi Sriram Saran S Endowment Oct 2014 Early Intervention
84 Kalpana & Cadambi Sriram Sahana Endowment Oct 2016 Early Intervention
85 Kalyanasundaram. S Mathan Kumar M Yearly Sponsorship Oct 2013 Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
86 Kandavel Karthik Raja.M Endowment Sep 2016 Early Intervention
87 Kandavel Palanivel and Lakshmipriya Kandawel Kabilan K Endowment Jun-15 Early Intervention
88 Kanti & Tara Daya Abiksha Selvam Y Endowment (Amudasurabhi, Srividya & Danvanthri) Feb 2013 Residential Rehab
89 Kanti & Tara Daya Abupakkar Sithik Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
90 Kanti & Tara Daya Anjel Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
91 Kanti & Tara Daya Bala Sasikumar Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
92 Kanti & Tara Daya Guhan Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
93 Kanti & Tara Daya Ilaya Subash Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
94 Kanti & Tara Daya Iswarya Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
95 Krishnamoorthy Rajaram & Vinitha Muppudathi Selvam M Yearly Sponsorship Oct 2014 Renewed to Oct 2017 Special Ed. & Rehab
96 Krishnan Mohanakrishnan R Endowment (Srividya, Dhanvanthri) Jan 2017 Residential Rehab
97 Krishnan Esakkiraj M Endowmnet (Srividya, Dhanvanthri) Jan 2017 Special Ed. & Rehab
98 Krishnan Parameswaran Kavilesh. P Endowment Sep 2016 Early Intervention
99 Lakshmi Balasubramanyan Ramasubramanian M Yearly Sponsorship April 2013 Renewed to Mar 2016 Residential Rehab
100 Latha Sukumar Thathabeer. R Endowment (Amudhasurabhi) 2008 Special Ed. & Rehab
101 Latha Sukumar Kannan. K Endownment 2003 Special Ed. & Rehab
102 Latha Sukumar Srimuththa M Endowment Nov 2016 Early Intervention
103 Latha Sukumar Vettriselvan Endowment Nov 2016 Early Intervention
104 Malini Giridhar Anitha S Endowment (Amudhasurabhi) Oct 2013 Special Ed. & Rehab
105 Malini Giridhar Murugeswari M Endowment (Amudhasurabhi) Feb 2014 Special Ed. & Rehab
106 Malini Giridhar John Penchamin K Endowment Nov 2016 Early Intervention
107 Malini Giridhar Sundhar Endowment Nov 2016 Early Intervention
108 Malini Giridhar Manoj K Endowment Nov 2016 Early Intervention
109 Malini Giridhar Maha Shree Endowment Nov 2016 Early Intervention
110 Malini Giridhar Berlin S Endowment Nov 2016 Early Intervention
111 Mandayam Sriram Esaiselvi K Endowment Dec 2016 Early Intervention
112 Mandy Dausener Aslom Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
113 Mani Srinivasan Madabusi Jeeva Midhra Yearly Sponsorship June 2017 Renewed to June 2018 Early Intervention
114 Mark Boyko Susi S Endowment Oct 2014 Early Intervention
115 Mark Boyko Inisha.A Endowment (Dhanvanthri) June 2016 Residential Rehab
116 Meena and B. Srinivasan Sudalai R Endowment July 2014 (Initial Dec 2012) Early Intervention
117 Meena and B. Srinivasan Selvapushbam Endowment Nov-14 Early Intervention
118 Meena and B. Srinivasan Maharani G Endowment May-15 Early Intervention
119 Meena and B. Srinivasan Akilesh. M Endowment Nov-15 Early Intervention
120 Meena and B. Srinivasan Ramprasad. S Endowment Nov-15 Early Intervention
121 Meena and B. Srinivasan Murugan K Endowment Nov 2016 Early Intervention
122 Meena and B. Srinivasan Ragini Endowment Nov 2016 Early Intervention
123 Meena Suppiah Syed Masood Endowment (Amudhasurabi, Srividya) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
124 Meena Suppiah Vetrivel K Endownment Oct 2016 Early Intervention
125 Meena Suppiah Rajesh Endowment Oct 2016 Early Intervention
126 Mitesh Parikh Mohamed Anushu. K Endowment (Amudhasurabhi) 2008 Residential Rehab
127 Mitesh Parikh Arun Courtralam.T Endowment (Amudhasurabhi, Sri Vidya) 2008 Special Ed. & Rehab
128 Mitesh Parikh Indira gandhi Endowment June 2016 Early Intervention
129 Mitesh Parikh Hariharan Endowment June 2016 Early Intervention
130 Mitesh Parikh Kathirvel M Endowment Nov-13 Early Intervention
131 Mitesh Parikh Mohana Priya. R Endowment (Dhanvanthri) August 2012 Residential Rehab
132 Mitesh Parikh Sri Nithi. R Endowment (Amudhasurabhi) Dec 2013 Residential Rehab
133 Mitesh Parikh Thamarai Selvan S Endowment Nov-13 Early Intervention
134 Mitesh Parikh Deepika R Endowment July 2014 (Initial Nov 2013) Early Intervention
135 Mitesh Parikh Subhashini.M Endowment (Dhanvanthri) Mar 2017 Special Ed. & Rehab
136 Mitheh Parikh Sivasubramaniyan Endowment (AMudhasurabhi, Srividya) June 2016 Residential Rehab
137 Moen Pedersen Nithya. M Yearly Sponsorship April. 2011 Renewed to Mar 2017 Residential Rehab
138 Mr. & Mrs. Dilip Rajendran. Aathesh. M Endowment Jan-15 Early Intervention
139 Ms. Madhavi & Mr. K.N. Venkatraman Inisha.A Endowment (Srividya) June 2016 Residential Rehab
140 Muralidharan Thanga Sudali. V Endowment (Srividya) Nov 2015 (2004) Special Ed. & Rehab
141 N Subramaniyan Manikandan S Endowment Nov 2016 Early Intervention
142 Nara Manickam Petchikumar. S Endowment (Amudhasurabhi) 2009 Special Ed. & Rehab
143 Nara Manickam Gayathri. S Yearly Sponsorship Sep 2013 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
144 Nargiz Daya Mohamed Anushu. K Endowment (Dhanvanthri) Dec 2011 Residential Rehab
145 Naveen Seth Abinas. V Endownment Sep 2016 Early Intervention
146 Naveen Seth Shyam Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
147 P.I. Arasu Inisha.A Endowment (Amudhasurabhi) June 2016 Residential Rehab
148 Padma Gopinath Gowsaliya Devi.S Yearly Sponsorship Nov 2015 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
149 Panchapakesans Pradeep. M Endowment (Amudhasurabhi) 2016 Residential Rehab
150 PERRY CHANDRASEKAR Muthukannan T Endowment (Amudhasurabhi) June 2013 Special Ed. & Rehab
151 Peter Lee Thirumalai Selvi Yearly sponsorship May-16 Renewed to May 2018 Early Intervention
152 Peter Maschi Harish Madavan Endowment (Srividya) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
153 Peter Masci Shyam Endowment
(Srividya)
Sep 2016 Special Ed. & Rehab
154 Pon Sivaji Muthukumar. M Endowment (Srividya) Nov 2015 (2000) Special Ed. & Rehab
155 Prema Vaidynanathan Esakki Raj.V Endowment (Srividya) June 2015 Residential Rehab
156 Raj Kandiah Pravin kumar.A Endowment
(Dhanvanthri)
Nov 2015 Special Ed. & Rehab
157 Raj Shunmugavelu Esakki Raj.V Endowment (Amudhasurabhi) June 2015 Residential Rehab
158 Rajiv Joshi Anandhi. K Yearly Sponsorship September 2012 Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
159 Raju & Vyjayanthi Chander Sathiyasri Endowment Nov 2016 Early Intervention
160 Rama and Som Bhari Abdul Majith Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
161 Ramesh Krishnamachary Muthu Selvi C Yearly Sponsorship May 2013 Renewed to Mar 2018 Special Ed. & Rehab
162 Ramesh Santhanam Mahendran K Yearly Sponsorship Nov 2013 Renewed to Nov 2017 Special Ed. & Rehab
163 Ramesh Santhanam Mari Muthu P Yearly Sponsorship Nov 2013 Renewed to Nov 2017 Special Ed. & Rehab
164 Robert Stenstrom Susmitha P Yearly Sponsorship Oct 2014 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
165 Robyn & Robert Seona Mohanapriya. R Endowment (Amudhasurabhi) Nov. 2011 Residential Rehab
166 Ronjan Raha Subhabalan Endowment 2015 Early Intervention
167 Ryan Liebscher Arun Courtralam. T Endowment (Dhanvanthri) Dec 2011 Special Ed. & Rehab
168 Sacha & Shelly Ghai Afzar Mydeen A Yearly sponsorship March 2015 Renewed to March 2017 Special Ed. & Rehab
169 Sacha & Shelly Ghai Rani P Endowment July 2014 (Initial Jan 2013 for Siva Karthika) Early Intervention
170 Sai Tejus Tuppal Asathullah Endowment Oct 2016 Early Intervention
171 Sarada Prasad Dr. Thangaraj S Endowment (Srividya) Dec 2016 Residential Rehab
172 Saradha & V.I. Lakshmanan Sakthiji Arun S Endowment Dec-13 Early Intervention
173 Saradha & V.I. Lakshmanan Noor Jamila K Endowment 2014 Early Intervention
174 Sarla Bhuta Senthil Kumar. J Endownment 2003 Special Ed. & Rehab
175 Sarla Bhuta Madan Kumar. R Endownment 2002 Special Ed. & Rehab
176 Sarla Bhuta Nandakumar. U Endownment 2002 Special Ed. & Rehab
177 Sarla Bhuta Parthiban. M Endownment 2003 Special Ed. & Rehab
178 Sarla Bhutha Keerthana. K Endowment (Amudhasurabhi) 2009 Special Ed. & Rehab
179 Sashidhar Eranki Esakkimuthu.P Endowment (Amudhasurabhi) Sep 2016 (2008) Special Ed. & Rehab
180 Sathya Krishnakumar Krishnapriya A Endowment Feb-14 Early Intervention
181 Satish Kumarasami Anpukarasi Endowment Oct 2016 Early Intervention
182 Satnam Litt Ganesh Moorthi Endowment Oct 2016 Early Intervention
183 SENTHIL THIYAGARAJAN Isaimathi.B Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to Nov 2017 Special Ed. & Rehab
184 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Subhiksha Sri. P Endowment Oct 2016 Early Intervention
185 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Malathi.G Endowment Oct 2016 Early Intervention
186 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Akshyanivasini Endowment Sep-15 Early Intervention
187 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Mukila Endowment Mar-16 Early Intervention
188 Seshadri Parthasarathy and Jayashree Seshadri Suthershanan Endowment Mar 2017 Early Intervention
189 Seth Sundar Karthik K Endowment Nov 2016 Early Intervention
190 Shaji Nadarajalingam Sudalaimuthu. S Yearly Sponsorship June 2016 Renewed to Sep 2017 Residential Rehab
191 Shaji Nadarajalingam Yogieswari Yearly Sponsorship June 2016 Renewed to Sep 2017 Residential Rehab
192 Shaji Nadarajalingam Murugan E Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
193 Shajiraj Nadarajalingam Arunkumar. C Yearly Sponsorship Apr. 2010 Renewed to March 2018 Residential Rehab
194 Shajiraj Nadarajalingam Poosaidurai. M Yearly Sponsorship Apr. 2010 Renewed to March 2018 Residential Rehab
195 Shajiraj Nadarajalingam Jothi Ram. S Yearly Sponsorship Sept. 2009 Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
196 Shajiraj Nadarajalingam Muthu Bhavani. A Yearly Sponsorship Nov. 2009 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
197 Shajiraj Nadarajalingam Sameera Irfana. I Yearly Sponsorship Nov. 2009 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
198 Shajiraj Nadarajalingam Zuhail Ahamed. A Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
199 Shajiraj Nadarajalingam Ramkumar M Yearly Sponsorship May 2011 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
200 Shajiraj Nadarajalingam Ulaganathan P Yearly Sponsorship May 2011 Renewed to Jun. 2017 Residential Rehab
201 Shajiraj Nadarajalingam Kabilan. K Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Sep 2017 Residential Rehab
202 Shajiraj Nadarajalingam Karthika. M Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Sep 2017 Residential Rehab
203 Shajiraj Nadarajalingam Deepa Sundar. S Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Sep 2017 Residential Rehab
204 Shajiraj Nadarajalingam Esakkimuthu. T Yearly Sponsorship Oct 2011 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
205 Shajiraj Nadarajalingam Alagu Selvam Yearly Sponsorship August 2012 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
206 Shajiraj Nadarajalingam Sakthi Gokul Yearly Sponsorship August 2012 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
207 Shajiraj Nadarajalingam Harihara Subbramanian. R Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
208 Shajiraj Nadarajalingam Menaka. M Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
209 Shajiraj Nadarajalingam Muthu Krishnan. R Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
210 Shajiraj Nadarajalingam Muthu Kumar. G Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
211 Shajiraj Nadarajalingam Vasanth Kumar. K Yearly Sponsorship Jan 2013 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
212 Shajiraj Nadarajalingam Mohaideen Fazil Askab Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
213 Shajiraj Nadarajalingam Kumar. M Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
214 Shajiraj Nadarajalingam Saisankar.M Yearly Sponsorship Mar 2015 Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
215 Shajiraj Nadarajalingam Venkatesh M Yearly Sponsorship Aug 2014 Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
216 Shajiraj Nadarajalingam Ram Kumar.S Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
217 Shajiraj Nadarajalingam Sudharshan.S Yearly Sponsorship Mar 2015 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
218 Shajiraj Nadarajalingam Iyappan.C Yearly Sponsorship Mar 2015 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
219 Shajiraj Nadarajalingam Abdul Rahim .K Yearly Sponsorship Dec 2012 Renewed to Dec 2017 Residential Rehab
220 Shajiraj Nadarajalingam Ishanika.V Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
221 Shajiraj Nadarajalingam P.Madesh Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
222 Shajiraj Nadarajalingam Malini Kalees.G Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
223 Shajiraj Nadarajalingam M.Mathumithra Yearly Sponsorship Sep 2015 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
224 Shajiraj Nadarajalingam Abdul Rahuman Masood. A Yearly Sponsorship August 2012 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
225 Shajiraj Nadarajalingam Arshiya Fathima Yearly Sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
226 Shajiraj Nadarajalingam Balapriya Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
227 Shajiraj Nadarajalingam Balasaraswathi Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
228 Shajiraj Nadarajalingam Balatharson Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
229 Shajiraj Nadarajalingam Banumathi Yearly sponsorship 2016 Renewed to March 2018 Early Intervention
230 Shajiraj Nadarajalingam Dhivanmariyam Yearly sponsorship 2016 Renewed to Jun 2017 Early Intervention
231 Shajiraj Nadarajalingam Jegadesh Yearly sponsorship 2016 Renewed to Jun 2017 Early Intervention
232 Shajiraj Nadarajalingam Kamalesh Yearly sponsorship 2016 Renewed to Jun 2017 Early Intervention
233 Shajiraj Nadarajalingam Pon Aswin Yearly sponsorship July 2016 Renewed to Jun 2017 Early Intervention
234 Shajiraj Nadarajalingam Karthiga Yearly sponsorship 2016 Renewed to Jun 2017 Early Intervention
235 Shajiraj Nadarajalingam Mahapriya Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2017 Early Intervention
236 Shajiraj Nadarajalingam Manokar Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2017 Early Intervention
237 Shajiraj Nadarajalingam Mugesh Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2017 Early Intervention
238 Shajiraj Nadarajalingam Muthumari Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2017 Early Intervention
239 Shajiraj Nadarajalingam Nandini Yearly sponsorship 2016 Renewed to Sep 2017 Early Intervention
240 Shajiraj Nadarajalingam Puvarasi Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
241 Shajiraj Nadarajalingam Selvarani Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
242 Shajiraj Nadarajalingam Thanga Muppudathi Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
243 Shajiraj Nadarajalingam Varshan Yearly sponsorship Dec 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
244 Shajiraj Nadarajalingam Vishnu Kannan Yearly sponsorship Mar 2016 Renewed to Dec 2017 Early Intervention
245 Shajiraj Nadarajalingam Mari Selvam Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
246 Shajiraj Nadarajalingam Venkatraman Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to June 2017 Special Ed. & Rehab
247 Shajiraj Nadarajalingam Wilson Yearly Sponsorship Sep 2016 Renewed to March 2018 Special Ed. & Rehab
248 Shajiraj Nadarajalingam Gomu G Yearly Sponsorship Mar 2017 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
249 Shajiraj Nadarajalingam Subash K Yearly Sponsorship Mar 2017 (Aug 2014) Renewed to Sep 2017 Special Ed. & Rehab
250 Shilpa Parikh Thanga Sudali. V Endowment (Amudhasurabhi) 2008 Special Ed. & Rehab
251 Shyam Nagarajan and Nayan Shyam Aathithya Endowment Oct 2016 Early Intervention
252 Shyam Nagarajan and Nithila Shyam Sarojini Endowment Oct 2016 Early Intervention
253 Siddarth Sankaran Manjubala K Endowment Nov 2016 Early Intervention
254 Siddharth Sankaran Vignesh S Endowment Oct-14 Early Intervention
255 Siddharth Sankaran Subhashini.M Endowment (Srividya) Mar 2017 Special Ed. & Rehab
256 Sindhu Suppiah Mugilarasu T Endowment April 2017 Early Intervention
257 Sivaranjan Sastri Swetha Yearly Sponsorship Nov 2016 Renewed to Nov 2017 Early Intervention
258 Srinath V Iyer Subhashini.A Yearly Sponsorship Dec 2013 Renewed to Dec 2017 Special Ed. & Rehab
259 Subha and Shyam Nagarajan Viswa K Endowment (Amudhasurabhi) Nov 2014 Special Ed. & Rehab
260 Subha and Shyam Nagarajan Seethalakshmi R Endowment Oct-13 Early Intervention
261 Subha and Shyam Nagarajan Sridharan D Endowment Oct-13 Early Intervention
262 Sugandhi Srinivasan Amritha Endowment Oct 2016 Early Intervention
263 Sugantha & R. K. Moorthy Navindramoorthi M Endowment April 2017 Early Intervention
264 Sugantha & R.K.Murthy Sriram K Endowment (Amudhasurabhi) March 2015 Special Ed. & Rehab
265 Sugantha & R.K.Murthy Suganthi.A Endowment (Amudhasurabhi) 2005 Special Ed. & Rehab
266 Sugantha & R.K.Murthy Mathi Akash Endowment Apr-14 Early Intervention
267 Sugantha & R.K.Murthy Kanishka Endowment 2014 Early Intervention
268 Sugantha & R.K.Murthy Thangaraj S Endowment (Dhanvanthri) Dec 2016 Residential Rehab
269 Sulochana Chandramouli Hari Selvi M Endowment May-14 Early Intervention
270 Suman & Ramani Ramakrishnan Thathabeer. R Endowment (Srividya) Nov 2015 Special Ed. & Rehab
271 Sundra Rajan Muthu Raj S Endowment Nov 2013 Special Ed. & Rehab
272 Suresh and Shobha Raman Kanishka Veni S Endowment Nov-14 Early Intervention
273 Suresh and Shobha Raman Inthuja Endowment Dec-15 Early Intervention
274 Thambirajah Yogarajah Mari Kani C Yearly Sponsorship Apr 2014 Renewed to Apr 2017 Residential Rehab
275 UL Injury & Disability Law Akilan Endowment May-16 Early Intervention
276 UL Injury & Disability Law Ashok Endowment May-16 Early Intervention
277 UL Injury & Disability Law Santhosh Endowment May-16 Early Intervention
278 UL Injury & Disability Law Balasree Endowment Mar 2017 Early Intervention
279 UL Injury & Disability Law Santhiyalakshmi Endowment Mar 2017 Early Intervention
280 UL Injury & Disability Law Durgadevi Endowment Mar 2017 Early Intervention
281 Uma Rao (A2Z Logistics) Muthukumar. S Yearly Sponsorship June 2016 Residential Rehab
282 Unni Raja Syed Masood Endowment (Dhanvanthri) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
283 Urmila and V.Sagar Sachdev Esakkirajkumar Endowment April 2017 Early Intervention
284 Usha & T.K. Ramachandar Maruthupandi Yearly Sponsorship Sept. 2007 Renewed to Sep 2017 Village Based Rehab
285 V.I.Lakshmanan Mathivarsha M Endowment Nov 2016 Early Intervention
286 V.Raghuraman Esanthkumar Endowmnet Dec 2016 Early Intervention
287 Vamini Selva Suganthi.A Endowment (Dhanvanthri) Dec 2012 Special Ed. & Rehab
288 Vanoli Chander Balakumar K Endowment Nov-15 Early Intervention
289 Varadharajan Kidambi Willson Bass A Endowment Aug-14 Early Intervention
290 Varsha & Gaurang Shah Gayathri Devi Endowment (Srividya) Sep 2016 Special Ed. & Rehab
291 Vasantha Valliappan Sundar. S Endowment (Amudhasurabhi, Srividya) 2009, 2009 Special Ed. & Rehab
292 Vasundara Raj Indhumathi. A Endowment (Amudhasurabhi, Sri Vidya) 2009, 2010 Special Ed. & Rehab
293 Vasundhara Raj Srikanth.C.J Endowment (Amudhasurabhi) Oct 2013 Special Ed. & Rehab
294 Venkat and Sowmya Kannan Esakkimuthu Endowment Oct 2016 Early Intervention
295 Vineet Gupta Anu Uthra Sri Endowment Oct 2016 Early Intervention
296 Viswanathan Ramanitharan Arun Samy Yearly Sponsorship Oct 2016 Renewed to Oct 2017 Early Intervention
297 Yasotha Balasubramanian Arulvinci Yearly Sponsorship Oct 2016 Renewed to Oct 2017 Early Intervention
298 Yegappan Dr Godson Raja Endowment Nov 2016 Early Intervention
299 Yegappan.Dr Kabilan.M Endowment (Amudhasurabhi) Dec 2015 Special Ed. & Rehab