Yearly Sponsorship at Nesam

SPONSORS NAME CHILD’S NAME SPONSORSHIP YEAR TYPE OF SPONSORSHIP REHAB. PROGAM.
1 Nargiz Daya AMRTHANANDAMAYI 1970 fgsdfsdf
 

J.Chendhil Kumar R.Madan Kumar   U.Nanda Kumar K.Kannan